top of page

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je KREUZIGER project s.r.o., IČ: 05964296,

DIČ: CZ05964296, se sídlem Foglarova 1696/8, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 34368 (dále jen

„správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

KREUZIGER project s.r.o.

adresa: Foglarova 1696/8, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

e-mail: helpdesk@kreuzigerproject.com

telefon: +420 604 635 176

internetové stránky: https://www.jedenapulmetru.cz/

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické

osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,

lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky:
● jméno a příjmení,
● e-mailová adresa,
● věk

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení

s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění

pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa,

telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a

plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany

správce plnit,

● plnění právních povinností vůči státu,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, a to v rámci projektu

Ukaž respekt, což je projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů v silničním

provozu, a to ve spolupráci s partnery, veřejnými institucemi a dodavateli projektu Ukaž

respekt, kteří tento projekt financují a podporují („Projekt“), a to v podobě:

o informování o novinkách a aktivitách Projektu,

o zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek Projektu anebo jeho

aktuálních nebo potenciálních partnerů nebo dodavatelů,

o předávání osobních údajů aktuálním nebo potenciálním partnerům nebo dodavatelům

Projektu za účelem zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od

ukončení smluvního vztahu),

● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,

nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,

● zajišťující marketingové služby,

● spolupracující se správcem na jeho činnosti v rámci Projektu, jejichž seznam je dostupný

na internetových stránkách správce.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní

organizaci.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou

zpracovávat i tito zpracovatelé:

● poskytovatel služby Mailchimp,

● poskytovatel služby Wix,

● případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však

v současné době správce nevyužívá.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18

GDPR,

● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a

● právo odvolat souhlas se zpracováním udělený v souladu s čl. III těchto podmínek, a to

písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení

osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

zejména s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškrtnutí souhlasu prostřednictvím

internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Novou verzi podmínek

ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou

verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2021.

bottom of page