top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu www.jedenapulmetru.cz, který provozuje obchodní společnost KREUZIGER project s.r.o., IČ: 05964296, DIČ: CZ05964296, se sídlem Foglarova 1696/8, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 34368 (dále jen „KP“) pro nákup zboží anebo služeb na tomto internetovém portálu (dále jen „VOP“).

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP KP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na nákup zboží anebo využití služeb KP (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi KP a jednotlivými kupujícími (dále jen „Zákazník“), kteří si prostřednictvím internetového portálu www.jedenapulmetru.cz (dále jen „Portál“) kupují u KP službu anebo zboží nabízené na Portálu.Ustanovení odchylná od těchto VOP může KP upravit přímo v nabídce zboží nebo služeb KP, které prodává skrze Portál. Tato odchylná ustanovení mají přednost před těmito VOP.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Zákazníkem a KP. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Znění VOP může KP jednostranně měnit či doplňovat. KP informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl seznámit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá během doby účinnosti předchozího znění VOP.

 

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace Zákazníka provedené na Portálu může Zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu, z něhož může Zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník však může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Portálu.

Při registraci na Portálu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje evidované v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou KP považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

KP může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto VOP.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména kvůli údržbě hardwarového nebo softwarového vybavení KP nebo třetích osob.

 

3. Uzavření Smlouvy mezi KP a Zákazníkem

Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na Portálu je informativního charakteru a KP není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

KP na Portálu prodává služby nebo zboží a uvádí přitom jejich hodnotu skrze uvedení cen zboží a služeb. Vzhledem k tomu, že KP je plátcem daně z přidané hodnoty, zahrnují již uvedené ceny daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající závazným právním předpisům.

Ceny zboží a služeb jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny na Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost KP uzavřít Smlouvu se Zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek.

Portál obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené na Portálu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží nebo služeb Zákazník vyplní objednávkový formulář na Portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu Zákazník vybere tím, že je „vloží“ do elektronického nákupního košíku Portálu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby,

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo služby, a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

Před odesláním Objednávky si Zákazník může zkontrolovat údaje, které použil při Objednávce a případně opravit potenciální chyby v nich. Objednávka je odeslána Zákazníkem kliknutím na příslušné tlačítko na Portálu, ze kterého vyplývá, že kliknutím na něj bude Objednávka odeslána (tj. např. tlačítko „Odeslat objednávku“). Údaje uvedené v Objednávce jsou tímto KP považovány za správné.

Objednávka se realizuje skrze následné uzavření Smlouvy mezi KP a Zákazníkem za použití těchto VOP.

 • Zákazník bere vědomí, že má vůči KP následující povinnosti a prohlašuje, že tyto povinnosti splňuje:

 • Zákazník je svéprávný, tj. již dosáhl s ohledem na svůj věk plné svéprávnosti a jeho svéprávnost nebyla omezena, nebo je řádně zastoupen svým zákonným zástupcem,

 • Zákazník poskytuje KP pravdivé a přesné údaje o své osobě pro řádné provedení Objednávky,

 • Zákazník je oprávněn použít peněžní zdroje, které využil na zaplacení Objednávky a provedením platby nedojde k zásahu do práv třetí osoby,

 • Zákazník se důkladně seznámil se zněním těchto VOP před provedením Objednávky, bere ho na vědomí a souhlasí s ním.

KP potvrdí přijetí Objednávky Zákazníkovi bez zbytečného prodlení na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce. KP je však v závislosti na charakteru Objednávky oprávněn požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (např. kvůli značnému množství objednaných kusů zboží).

Návrh Smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi KP a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je ze strany KP zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže KP splnit, zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu Zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možné úpravy Objednávky a vyžádá si stanovisko Zákazníka. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Zákazník souhlasí s tím, že daňový doklad, který je KP povinen vydat jako plátce DPH, mu bude doručen pouze elektronicky na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce a nebude mu doručen při předání zboží nebo služby.

 

4. Dodací a platební podmínky

Cenu zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo služby dle Smlouvy může Zákazník uhradit KP následujícími způsoby:

 • prostřednictvím bezhotovostního převodu z bankovního účtu Zákazníka,

 • bezhotovostně prostřednictvím zabezpečovací platební brány, nebo

 • online platební kartou.

Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit KP také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Kupní cena je splatná okamžikem odeslání Objednávky, nejpozději do 3 následujících kalendářních dnů. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet KP.

KP je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Zboží bude Zákazníkovi doručeno způsobem zvoleným v rámci Objednávky, a to po připsání úhrady za provedenou Objednávku na účet KP.

Je-li KP dle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

5. Změna a storno Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná okamžikem jejího dokončení, tj. okamžikem jejího odeslání KP skrze kliknutí na tlačítko pro odeslání Objednávky. Změna Objednávky je možná pouze na základě dohody smluvních stran iniciované ze strany KP, pokud se KP ozve Zákazníkovi s tím, že objednané zboží nebo služba již není na skladě. 

Storno Objednávky je možné pouze prostřednictvím Portálu nejpozději do okamžiku uhrazení kupní ceny ze strany Zákazníka, na jiné storna Objednávek nemusí být ze strany KP brán zřetel. Objednávky na zboží či službu nehmotné podoby, které jsou doručeny Zákazníkovi obratem po odeslání Objednávky, nelze stornovat vůbec.

V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kupní cena poukázána na účet Zákazníka uvedený v Objednávce.

 

6. Reklamační řád, práva z vadného plnění a odstoupení od Smlouvy

KP odpovídá Zákazníkovi za vady služeb anebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. KP odpovídá Zákazníkovi, že služba nebo zboží při převzetí nemá vady. Zejména KP odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží či službu převzal:

 • má zboží nebo služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které KP popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží,

 • se zboží nebo služba hodí k účelu, který pro jeho použití KP uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je zboží nebo služba v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 • zboží nebo služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník je povinen předané zboží či službu z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat KP prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu helpdesk@kreuzigerproject.com. KP potvrdí přijetí žádosti o reklamaci Zákazníkovi a danou vadou napraví bez zbytečného odkladu, nejpozději v lhůtě stanové obecně závaznými právními předpisy.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V případě, že je Zákazník spotřebitelem, tak má právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz za Objednávku, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být KP odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího bodu se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být KP vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží KP.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí KP peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je KP od Zákazníka přijal. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, KP není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží KP odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je KP oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

7. Výtěžek z prodaného zboží a služeb KP

KP se zavazuje, že veškerý výtěžek z prodeje zboží a služeb, tj. z Objednávek provedených Zákazníky, využije na osvětovou činnost, kterou KP provádí v oblasti zvýšení bezpečnosti cyklistů zejména v rámci silničního provozu.

 

8. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Všechny informace, které Zákazník při spolupráci s KP uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi KP a Zákazníkem ze Smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

KP je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

10. Závěrečná ustanovení

Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a společností je místně příslušným soudem soud podle sídla KP.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2021.

bottom of page